Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNU NOVINSKU AGENCIJU


I


Federalnoj novinskoj agenciji odobrava se unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu Federalne novinske agencije se vrši na sljedeći način:

1. Sa konta 6111-bruto plaće i naknade iznos od 51.835,00 KM prebaciti na konto 6112-naknade troškova zaposlenih.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalna novinska agencija i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 683/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.