Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUK, KULTURE I ŠPORTA – FEDERALNO MINISTARSTVO
OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

I


Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa – Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa – Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta se vrši na sljedeći način:

1. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 6.000,00 KM terete poziciju ''Unajmljivanje imovine i opreme''.
2. Izdaci za putne troškove u iznosu od 15.000,00 KM terete poziciju ''Unajmljivanje imovine i opreme.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa – Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 682/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.