Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA KAZNENO-POPRAVNE ZATVORE

I


Kazneno-popravnim zatvorima odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Kazneno-popravne zatvore se vrši na sljedeći način:

1. Izdaci za energiju u iznosu od 120.000,00 KM terete poziciju ''Sredstva za rekonstrukciju'' u istom iznosu.
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 40.000,00 KM terete poziciju ''Sredstva za rekonstrukciju'' u istom iznosu.
3. Izdaci za nabavku materijala u iznosu od 160.000,00 KM tereti poziciju ''Sredstva za rekonstrukciju'' u istom iznosu.
4. Izdaci za osiguranje i bankarske usluge u iznosu od 10.000,00 KM terete poziciju ''Sredstva za rekonstrukciju'' u istom iznosu.
5. Izdaci za ugovorene usluge u iznosu od 120.000,00 KM terete poziciju ''Sredstva za rekonstrukciju'' u istom iznosu.

Na Federalnom ministarstvu pravde uvećati poziciju Izdaci za ugovorene usluge u iznosu od 35.000,00 KM na teret pozicije 'Sredstva za rekonstrukciju'' – Kazneno-popravni zatvori.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 680/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.