Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE

I


Federalnom ministarstvu trgovine odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo trgovine se vrši na sljedeći način:
1. Naknada troškova zaposlenih u iznosu od 34.000,00 KM terete poziciju ''Putni troškovi'' za isti iznos.
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 4.000,00 KM terete poziciju ''Putni troškovi'' za isti iznos.
3. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 4.000,00 KM tereti poziciju ''Putni troškovi'' za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 679/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.