Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FINANCIJSKU POLICIJU – FINANSIJSKU POLICIJU

I


Financijskoj policiji – Finansijskoj policiji odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Financijsku policiju – Finansijsku policiju se vrši na slijedeći način:
1. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 79.000,00 KM terete pozicije ''Putnih troškova'' u iznosu od 40.000,00 KM, ''Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 20.000,00 KM, Nabavka materijala u iznosu od 10.000,00 KM i ''Izdaci za usluge prijevoza i goriva'' u iznosu od 9,000,00 KM.
2. Bruto plaće i naknade u iznosu od 129.000,00 KM terete pozicije ''Izdaci za energiju'' u iznosu od 2.000,00 KM, ''Izdaci za usluge prijevoza i goriva'' u iznosu od 11.000,00 KM, ''Unajmljivanje imovine i opreme'' u iznosu od 14.000,00 KM, ''Izdaci za tekuće održavanje'' u iznosu od 14.000,00 KM, ''Izdaci za osiguranje i bankarske usluge'' u iznosu od 10.000,00 KM, i ''Nabavka opreme'' u iznosu od 78.000,00.
3. Doprinos poslodavcu u iznosu od 17.000,00 KM tereti poziciju ''Nabavka
opreme'' u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Financijska policija – Finansijska policija i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 678/02
27.prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.