Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FINANSIJSKU POLICIJU – FINANCIJSKU POLICIJU

I


Finansijskoj policiji – Financijskoj policiji odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Finansijsku policiju – Financijsku policiju se vrši na slijedeći način:
1. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 79.000,00 KM terete pozicije ''Putnih troškova'' u iznosu od 40.000,00 KM, ''Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 20.000,00 KM, Nabavka materijala u iznosu od 10.000,00 KM i ''Izdaci za usluge prevoza i goriva'' u iznosu od 9,000,00 KM.
2. Bruto plaće i naknade u iznosu od 129.000,00 KM terete pozicije ''Izdaci za energiju'' u iznosu od 2.000,00 KM, ''Izdaci za usluge prevoza i goriva'' u iznosu od 11.000,00 KM, ''Unajmljivanje imovine i opreme'' u iznosu od 14.000,00 KM, ''Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 14.000,00 KM, ''Izdaci za osiguranje i bankarske usluge'' u iznosu od 10.000,00 KM, i ''Nabavka opreme'' u iznosu od 78.000,00.
3. Doprinos poslodavcu u iznosu od 17.000,00 KM tereti poziciju ''Nabavka
opreme'' u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Finansijska policija – Financijska policija i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 678/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.