Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

I


Zavodu za javno zdravstvo odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za javno zdravstvo se vrši na slijedeći način:
1. Nabavka materijala u iznosu od 20.000,00 KM tereti poziciju ''Izdaci za usluge prijevoza i goriva'' za isti iznos.
2. Nabavka opreme – motorna vozila u iznosu od 50.000,00 KM tereti
poziciju ''Ugovorene usluge'' u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Zavod za javno zdravstvo i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 677/02
27.prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.