Na temelju članka 32. Zakona o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U
O ODOBRAVNJU SREDSTAVA FEDERALNOM
MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE
I ŠPORTA U SVRHU INTERVENTNE FINANCIJSKE
POMOĆI ''BIHARNET CENTRU'' SARAJEVO I
''COBISS CENTRU'' SARAJEVO


I


Odobravaju se financijska sredstva iz Proračune Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu u iznosu od 150.000,00 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture športa i to 100.000,00 KM u svrhu interventne financijske pomoći ''BIHARNET CENTRU'' Sarajevo i ''COBISS CENTRU'' Sarajevo, i 50.000,00KM u svrhu adaptacije i opremanja prostorija u zgradi Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa za potrebe smještaja ''BIHARNET CENTRA'' Sarajevo.


II


Sredstva iz točke I ove odluke doznačit će se sa pozicije tekuća pričuva Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija i federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa.


IV


Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa objavljena u ''Službenim novinama Federacije BiH'', broj 4/02.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 131/02
8. travnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.