Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA POREZNU UPRAVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I


Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:
1. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 100.000,00 KM terete poziciju ''Ugovorenih usluga'' u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Porezna uprava i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 676/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.