Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA


I


Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija se vrši na slijedeći način:
1. ''Unajmljivanje imovine i opreme'' u iznosu od 6.817.00 KM terete poziciju ''Izdaci osiguranja i bankarske usluge'' u istom iznosu.
2. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 19.000,00 KM terete pozicije:
''Izdaci za komunalne usluge'' u iznosu od 5.817,00 KM i ''Izdaci za
osiguranje i bankarske usluge'' u iznosu od 13.183,00 KM.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 675/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.