Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I ŠPORTA – FEDERALNOM MINISTARSTVU
OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA


I


Odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) kako bi se obezbijedila sredstva za obveze Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema Javnoj ustanovi Međunarodni teatarski i filmski
festival MESS.


II


Unutarnjom preraspodjelom izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, obezbjeđuju se sredstva za MESS i to na slijedeći način:
Umanjiti poziciju ''Transfer za naselja pogođena elementarnim nepogodama''
Federalne uprave za civilnu zaštitu za 150.000,00 KM, a povećati poziciju
''Transfer za kulturu'' Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa – Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za isti
iznos.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i športa – Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 674/02
27.prosinca/decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.