Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA


I


Federalnom ministarstvu zdravstva odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo zdravstva vrši se na sljedeći način:

1. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 10.000,00 KM terete poziciju ''Ugovorene i druge obveze''.
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 6.000,00 KM terete poziciju ''Izdaci za energiju''.
3. Naknade troškova zaposlenim u iznosu od 6.000,00 KM terete poziciju ''Bruto plaće i naknade''.
4. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 1.000,00 KM terete poziciju ''Putni troškovi''.
5. Izdaci za nabavku materijala u iznosu od 8.000,00 KM terete poziciju ''Putni troškovi''.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 673/02
30. decembra/prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.