Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA
CIVILNE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE


I


Civilnim obavještajnim službama odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu vrši se na sljedeći način:

1. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 68.573,92 KM uvećati smanjivanje pozicija ''Bruto plaće i naknade'' u iznosu od 24.525,24 KM. ''Doprinosi poslodavaca'' u iznosu 4.048,68 KM, ''Putni troškovi''
u iznosu od 40.000,00 KM.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija i Civilne obavještajne službe, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 672/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.