Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA
ZA FEDERALNO PRAVOBRANILAŠTVO


I


Federalnom pravobranilaštvu odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno pravobranilaštvo se vrši na sljedeći način:

1. Nabavka materijala u iznosu od 2.500,00 KM terete poziciju ''Komunalne usluge'' u iznosu od 1.000,00 KM i ''Izdaci osiguranja i bankarske usluge''
u iznosu od 1.500,00 KM.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno pravobranilaštvo i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 671/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.