Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNI METEOROLOŠKI ZAVOD


I


Federalnom meteorološkom zavodu odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalni meteorološki zavod se vrši na sljedeći način:

1. Izdaci za energiju u iznosu od 5.700,00 KM terete poziciju ''Bruto plaće i naknade''.
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 23.000,00 KM terete poziciju ''Bruto plaće i naknade''.
3. Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 4.000,00 KM terete
poziciju ''Bruto plaće i naknade''.
4. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 2.300,00 KM terete poziciju
''Bruto plaće i naknade''.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalni meteorološki zavod i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 670/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.