Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i ), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA


I


Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva se vrši na sljedeći način:

1. Bruto plaće i naknade u iznosu od 10.000,00 KM terete poziciju ''Nabavka materijala'' za isti iznos.
2. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 15.000,00 KM terete poziciju ''Nabavka materijala'' za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 669/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.