Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 ), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA


I


Federalnom zavodu za programiranje razvoja odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za programiranje razvoja se vrši na sljedeći način:

1. Naknade zaposlenih od 9.500,00 KM terete poziciju ''Bruto plaće i naknade'' za isti iznos.
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 2.000,00 KM tereti poziciju ''Putni troškovi'' u istom iznosu.
3. Nabavka materijala u iznosu od 500,00 KM tereti poziciju ''Putni troškovi'' za isti iznos.
4. Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 300,00 KM terete
poziciju ''Doprinos poslodavca'' za isti iznos.
5. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 700,00 KM tereti poziciju
''Doprinos poslodavca'' za isti iznos.
6. Ugovorene usluge u iznosu od 1.500,00 KM tereti poziciju ''Putni
troškovi'' za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalni zavod za programiranje razvoja i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 668/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.