Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA URED ZA REVIZIJU PRORAČUNA-BUDŽETA
U FEDRACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I


Uredu za reviziju proračuna-budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju proračune-budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine se vrši na sljedći način:

1. Naknada troškova zaposlenih u iznosu od 10.000,00 KM terete poziciju ''Bruto plaće i naknade'' u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Ured za reviziju proračuna-budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 666/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.