Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA URED ZA REVIZIJU BUDŽETA-PRORAČUNA
U FEDRACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I


Uredu za reviziju budžeta-proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju budžeta-proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine se vrši na sljedeći način:

1. Naknada troškova zaposlenih u iznosu od 10.000,00 KM terete poziciju ''Bruto plaće i naknade'' u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Ured za reviziju budžeta-proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 666/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.