Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i član 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNU UPRAVU ZA GEODETSKE
I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE


I


Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove se vrši na slijedeći način:

1. Putni troškovi u iznosu od 2.700,00 KM terete pozicije: ''Izdaci
za komunalne usluge'' u iznosu od 500,00 KM i ''Izdaci za usluge prevoza i goriva'' u iznosu od 2.200,00 KM.
2. Nabavka materijala u iznosu od 4.000,00 KM tereti pozicije: ''Izdaci
za usluge prevoza i goriva'' u iznosu od 300,00 KM. ''Unajmljivanje
imovine i opreme'' u iznosu od 2.500,00 KM i ''Izdaci osiguranja i bankarskih usluga'' u iznosu od 1.200,00 KM.
3. Izdaci za Tekuće održavanje u iznosu od 600,00 KM terete poziciju
''Izdaci osiguranja i bankarske usluge'' u istom iznosu.
4. Ugovorene usluge u iznosu od 24.500,00 KM terete pozicije. ''Bruto
plaće i naknade uposlenih'' u iznosu od 7.900,00 KM. ''Doprinosi poslodavca'' u iznosu od 800,00 KM. ''Naknade troškova zaposlenih'',
u iznosu od 6.300,00 KM. ''Izdaci za energiju'' u iznosu od 4.000,00
KM. ''Izdaci za komunalne usluge'' u iznosu od 5.500,00 KM.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 665/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.