Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNU KOMISIJU ZA NESTALE OSOBE


I


Federalnoj komisiji za nestale osobe odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu komisiju za nestale osobe se vrši na slijedeći način:

1. Nabavka opreme u iznosu od 70.000,00 KM tereti slijedeće pozicije:
-''Putni troškovi'' za iznos 22.500,00 KM
-''Izdaci za energiju'' za iznos 4.250,00 KM
-''Nabavka materijala'' za iznos 5.000,00 KM
-''Izdaci za usluge prevoza i goriva'' za iznos 15.000,00 KM
-''Unajmljivanje imovine i opreme'' za iznos 2.250,00 KM
-''Izdaci za tekuće održavanje'' za iznos 4.000,00 KM
-''Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa''
za iznos 5.000,00 KM
-''Ugovorene usluge'' za iznos 12.000,00 KM
2. Bruto plaće i naknade u iznosu od 10.000,00 KM tereti poziciju
''Naknade troškova zaposlenih'' u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalna komisija za nestale osobe i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 664/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.