Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA SLUŽBU ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I


Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:

1. Nabavka opreme u iznosu od 110.000,00 KM tereti pozicije
''Tekuće održavanje'' u iznosu od 70.000,00 KM i ''Nabavku materijala'' u iznosu od 40.000,00 KM.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 663/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.