Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNU DIREKCIJU ZA CIVILNU AVIJACIJU


I


Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu direkciju za civilnu avijaciju se vrši na slijedeći način:

1. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 17.093,50 KM tereti poziciju
''Izdaci za tekuće održavanje'' u iznosu od 3.000,00 KM, ''Nabavka materijala'' u iznosu od 14.093,50 KM.
2. Ugovorene usluge u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju
''Izdaci za tekuće održavanje'' u istom iznosu.
3. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga u iznosu od 18.376,51 KM terete poziciju ''Nabavka materijala'' u istom iznosu.
4. Unajmljivanje imovine u iznosu od 4.215,00 KM tereti poziciju
''Nabavka materijala'' u istom iznosu.
5. Izdaci za energiju u iznosu od 6.966,78 KM terete poziciju ''Nabavka
materijala'' u istom iznosu

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalna direkcija za civilnu avijaciju
i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 662/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.