Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA ZAVOD ZA TRANFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I


Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:

1. Bruto plaće i naknade u iznosu od 23.644,00 KM tereti pozicije
''Putni troškovi'' u iznosu od 1.300,00 KM, ''Izdaci za energiju''
u iznosu od 3.580,00 KM, ''Izdaci za komunalne usluge'' u iznosu
od 840,00 KM, ''Nabavka materijala'' u iznosu od 16.974,00 KM,
''Izdaci za usluge prevoza i goriva'' u iznosu od 950,00 KM.
2. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 700,00 KM tereti poziciju
''Ugovorene usluge'' u istom iznosu.
3. Doprinosi poslodavca u iznosu od 2.200,00 KM tereti pozicije:
''Izdaci za usluge prevoza i goriva'' u iznosu od 1.000,00 KM, ''Izdaci
za tekuće održavanje'' u iznosu od 200,00 KM, ''Izdaci osiguranja
i bankarskih usluga'' u iznosu od 300,00 KM i ''Ugovorene usluge''
u iznosu od 300,00 KM i ''Ugovorene usluge 2'' u iznosu 700,00 KM.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 661/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.