Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98 i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU


I


Federalnom zavodu za statistiku odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu
(''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za statistiku se vrši na slijedeći način:

1. Naknada troškova zaposlenih u iznosu od 40.000,00 KM tereti poziciju
''Nabavka materijala''.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalni zavod za statistiku i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 660/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.