Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
(''Službene novine Federacije BiH'', br.1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O OTPISU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU DATIH
POZAJMICA KANTONALNIM PRORAČUNIMA
U 2001. GODINI


I


Otpisiju se potraživanja po osnovu datih pozajmica iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2001. godine po kantonima kako slijedi:

1. Hercegovačko-neretvanski kanton 1.857.814,00 KM
2. Srednjobosanski kanton 1.323.694,42 KM
3. Bosanskopodrinjski kanton 566.800,00 KM


II


Zadužuju se gore navedena kantonalna ministarstva finansija da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine do 31.1.2003. godine dostave izvještaj o utrošku sredstava datih kao pozajmice.


III


Zadužuju se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija da prilikom izrade godišnjeg obračuna Proračuna Federacije BiH za 2002. godinu postupi po odredbama čl. 65. - 67. Pravilnika o knjigovodstvu proračuna-budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'',
br. 6/99 i 6/02).


IV


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i kantonalna ministarstva financija.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 631/02
28. studenoga 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.