Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 ), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA CARINSKU UPRAVU

I

Carinskoj upravi odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Carinsku upravu se vrši na slijedeći način:

1. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 420.000,00 KM terete poziciju
“Rekonstrukcija i adaptacija” za isti iznos.
2. Izdaci za energiju u iznosu od 50.000,00 KM terete poziciju “Rekonstrukcija i
adaptacija” za isti iznos.
3. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 170.000,00 KM terete poziciju
“Rekonstrukcija i adaptacija” za isti iznos.
4. Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 47.626,00 KM, terete poziciju
“Rekonstrukcija i adaptacija” za isti iznos.
5. Unajmljivanje imovine u iznosu od 50.000,00 KM , terete poziciju
“Rekonstrukcija i adaptacija” za isti iznos.
6. Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od
53.532,00 KM , terete poziciju “Rekonstrukcija i adaptacija” za isti iznos.
7. Ugovorene usluge u iznosu od 60.000,00 KM , terete poziciju “Rekonstrukcija i
adaptacija” za isti iznos.
8. Nabavka zemljišta u iznosu od 304.000,00 KM terete poziciju “Rekonstrukcija
i adaptacija” za isti iznos.
9. Nabavka opreme u iznosu od 200.000,00 KM terete poziciju
“Rekonstrukcija i adaptacija” za isti iznos.
10. Putni troškovi u iznosu od 105.850,00 KM terete poziciju “Rekonstrukcija i
adaptacija” za isti iznos.

III

Za provođenje ove odluke zadužuje se Carinska uprava i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 681/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.