Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 , 8/95 i 58/02), u svezi s člankom 85. Zakona o električnoj energiji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 41/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UTVRĐIVANJU AKCIJSKOG PLANA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRESTRUKTURIRANJE I PRIVATIZACIJU ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI

I

Utvrđuje se Akcijski plan Federacije Bosne i Hercegovine za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini ( u daljnjem tekstu: Plan).

II

Plan iz točke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, a počet će se primjenjivati danom davanja suglasnosti Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.


V broj 645/02
23. prosinca 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.