Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UPLATI SREDSTAVA MEĐUNARODNOG AERODROMA SARAJEVO ZA UČEŠĆE U NABAVCI TERMINALNOG RADARA ZA KONTROLU LETENJA

I

Međunarodni aerodrom Sarajevo kao privredno društvo prema kojem ovlasti i obaveze po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine , uplatit će 1.000.000 KM po godišnjem obračunu za 2002. godinu na ime učešća u nabavci terminalnog radara za kontrolu letenja Sarajevo.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke Međunarodni aerodrom Sarajevo uplatit će u korist transakcijskog podračuna Federalne direkcije civilne avijacije koji je sastavni dio Jedinstvenog računa trezora, najkasnije do 10. februara 2003. godine.


III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 643/02
23. decembra/prosinca 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.