Na osnovu člana 19. Stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU GARANCIJE ZA KREDITNO ZADUŽENJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

U nazivu Odluke o davanju garancije za kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/02) riječi : “davanju garancije za kreditno zaduženje” mijenjaju se o glase: “kreditnom zaduženju”.

II

U tački I riječi: “daje se garancija za” mijenjaju se o glase “uređuje se”.

III

Tačka III mijenja se i glasi:

“III

Federacija Bosne i Hercegovine kreditno će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:
- na iznos od 7,0 miliona KM,
- kamatu od EUROLIBOR uvećanu za 2 procentna poena,
- rok otplate kredita 3 godine,
- grejs period do kraja decembra 2003. godine.”

IV

Iza tačke III dodaje se nova tačka IIIa i IIIb koje glase:

“IIIa

Sredstva kredita iz tačke III ove odluke bit će prenesena na transakcijski račun Jedinstvenog računa trezora najkasnije do 31. Marta 2003. godine.

IIIb

Federalna Direkcija civilne avijacije i zrakoplovstva izmirit će u cjelosti kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine godišnjim prijenosom sredstava od 1,0 miliona KM obezbijeđenih iz preleta zračnog prostora Bosne i Hercegovine sa svog transakcijskog podračuna na transakcijski račun Jedinstvenog računa trezora.”


V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 642/02
23. decembra/prosinca 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.