Na osnovu člana 25. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02 ), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA ZA EKSHUMACIJE NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

I

Mijenja se tačka I Odluke o rasporedu sredstava za ekshumacije na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ( u daljem tekstu: Odluka), tako da ista glasi:
“Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu odobravaju se sredstva za ekshumacije u iznosu od 1.400.000,00 KM i to:
1. Kantonalni sud Tuzla 350.000,00 KM
2. Kantonalni sud Bihać 180.000,00 KM
3. Kantonalni sud Sarajevo 300.000,00 KM
4. Kantonalni sud Mostar 65.000,00 KM
5. Kantonalni sud Odžak 40.000,00 KM
6. Kantonalni sud Goražde 60.000,00 KM
7. Kantonalni sud Zenica 110.000,00 KM
8. Kantonalni sud Travnik 76.474,30 KM
9. Kantonalni sud Livno 5.000,00 KM

II

Iza tačke III Odluke dodaje se tačak IIIa koja glasi:

“IIIa

Na ime troškova smještaja, čuvanja i održavanja posmrtnih ostataka isplatiti JKP “Gradska groblja” Visoko iznos od 155.805,70 KM i preduzeću “10. oktobar” d.d. Sanski Most u iznosu od 57.720,00 KM.”

III

Tačka IV Odluke mijenja se tako da glasi:
“Sredstva iz tačke I i IIIa ove odluke isplatit će se na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu s pozicije transfer (grant) za ekshumacije.”

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo finansija.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 640/02
23. decembra/prosinca 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.