Na temelju clanka 82. stavak 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97 i 7/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donosi

ODLUKU
O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2003. GODINU


I

U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti , za financiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz odredenih specijalistickih djelatnosti na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine , u 2003. godini, izdvajat ce se 8% od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

II

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje uplacuju se na racune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na racun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti odredenih Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu uplate javnih prihoda proracunskih i vanproracunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 17/02), po važecim stopama , te se usmjeravaju u slijedecem omjeru, i to:
- 92% na propisane racune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona;
- 8% na propisani racun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.III

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 634/02
23. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.