Na osnovu clana 95. stav 5. Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/96 i 23/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O RANIJEM OTPUSTU VOJNIKA SA SLUŽENJA VOJNOG ROKA


I

Vojnici koji su na služenje vojnog roka upuceni u julu 2002. godine otpuštaju se sa služenja vojnog roka 30.12.2002. godine.

II

Naredbu o ranijem otpustu vojnika na osnovu ove odluke i o procedurama njenog provodenja , donijet ce federalni ministar uz saglasnost sa zamjenikom ministra odbrane.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit ce se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 632/02
23. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.