Na osnovu clana 30. Zakona o bužetima-proracunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i clana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA

I

Odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicije “Povrat carina” – Federalno ministarstvo finansija-financija predvidenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo finansija-financija, vršimo na nacin da se sa pozicije “Povrat carina” (planirano 5.000.000,00 KM) iz preostalih neutrošenih sredstava u iznosu od 1.300.000,00 KM:

1.Izvrše odluke Doma za ljudska prava u visini od 500.000,00 KM;
2. Izvrši povrat pogrešno i više uplacenih prihoda u Budžet Federacije Bosne i
Hercegovine , koji nisu uplaceni u tekucoj godini u visini od 800.000,00 KM.


III


Za provodenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 630/02
15. novembra/studenog 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.