Na temelju clanka 32. Zakona o proracunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i clanka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proracuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02 ), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORACUNA FEDERALNE UPRAVE ZA CIVILNU ZAŠTITU ZA 2002. GODINU J.P. “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” TUZLA

I

Iz Proracuna Federalne uprave za civilnu zaštitu za 2002. godinu odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 200.000,00 KM J.P. “Šume Tuzlanskog kantona” Tuzla za sanaciju šumskih resursa.


II

Sredstva iz tocke I ove odluke ce biti isplacena sa pozicije “Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode” - Proracuna Federalne uprave za civilnu zaštitu za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svatko u okviru svoje nadležnosti.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 619/02
29. listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.