Na osnovu clana 32. Zakona o budžetima-proracunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i clana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02 ), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERALNE UPRAVE ZA CIVILNU ZAŠTITU ZA 2002. GODINU J.P. “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” TUZLA

I

Iz Budžeta Federalne uprave za civilnu zaštitu za 2002. godinu odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 200.000,00 KM J.P. “Šume Tuzlanskog kantona” Tuzla za sanaciju šumskih resursa.

II

Sredstva iz tacke I ove odluke ce biti isplacena sa pozicije “Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode” - Budžeta Federalne uprave za civilnu zaštitu za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 619/02
29. oktobra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.