Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95 i 58/02), u skladu sa člankom 6. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/00 i 32/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u funkciji Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, donosi


ODLUKU
O POPISU SREDSTAVA, OBVEZA I POTRAŽIVANJA, ZALIHA I SITNOG INVENTARA U FEDERALNOM ZAVODU ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

U cilju usklađivanja sredstava , obveza i potraživanja sa stvarnim stanjem u knjigovodstvu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ( u daljnjem tekstu: Zavod), sa stanjem 31.12.2002. godine, određuje se popis (inventarisanje) sredstava, obveza i potraživanja u svim organizacijskim dijelovima Zavoda.


II

Popis sredstava , obveza i potraživanja , zaliha i sitnog inventara izvršit će komisije u Središnjoj administrativnoj službi mirovinskog i invalidskog osiguranja u Mostaru, sa ispostavama, te uredima u Sarajevu kao i u organizacijskim dijelovima Zavoda-županijskim administrativnim službama mirovinskog i invalidskog osiguranja i to u: Bihaću, Goraždu, Mostaru, Sarajevu, Travniku, Tuzli i Zenici.
Direktor Zavoda i direktori županijskih administrativnih službi mirovinskog i invalidskog osiguranja utvrdit će potreban broj komisija i njihov sastav (koji mora imati najmanje predsjednika , zamjenika predsjednika i dva člana) koje će imenovati posebnim rješenjem.


III

U cilju objedinjavanja izvještaja popisnih komisija iz organizacijskih dijelova Zavoda, obrazuje se CENTRALNA KOMISIJA, u sastavu:
1. MIRZA HANUŠIĆ, predsjednik
2. MARIJA TOPIĆ, zamjenik
3. MUHIDIN SUBAŠIĆ, član
4. IGOR MILAS, član
5. MEDIHA KADIĆ, član.

IV

Zadatak komisije iz tačke II je da izvrše popis stalnih sredstava, sitnog inventara, zaliha materijala, blagajne, obveza i potraživanja.
Izvještaje o izvršenom popisu iz stavka 1. ove točke, komisija iz točka II dostavit će Centralnoj komisiji.

V

Za izvršenje popisa, usaglašavanja knjigovodstvenog i popisnog stanja i dostava izvještaja komisija iz točke II, utvrđuju se sljedeći rokovi:
- 31.12.2002. godine – rok za završetak popisa,
- 20.1.2003. godine – usuglašavanje popisnog i knjigovodstvenog stanja,
- 30.1.2003. godine – dostava izvještaja Centralnoj komisiji.

VI

Centralna komisija je obvezna do 20.2.2003. godine sačiniti elaborat o popisu i dostaviti ga Upravnom odboru Zavoda na usvajanje.

VII

Za pridržavanje rokova i provođenja pozitivnih propisa od strane komisije iz točke II , odgovorni su rukovoditelji organizacjskih jedinica koji su imenovali popisne komisije i odgovorne rukovoditelje za sprovođenje popisa.

VIII

Za rad Centralne komisije i pridržavanje roka za izradu elaborata o popisu odgovoran je zamjenik direktora Zavoda i rukovoditelj financijske službe u sjedištu Zavoda.

IX

Direktor Zavoda i rukovoditelj organizacijskih jedinica donijet će rješenje o imenovanju komisija iz točke II i utvrditi rokove i njihove zadatke i ista uručiti imenovanim članovima komisije.
Jedan primjerak rješenja o imenovanju komisije dostavit će se predsjedniku Centralne komisije najkasnije do 30.11.2002. godine.

X

Direktor Zavoda posebnim rješenjem imenovat će osobu koja će biti zadužena za davanje stručnih mišljenja i koordinaciju rada popisnih komisija.

XI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 613/02
28. studenoga 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.