Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95 i 58/02), u skladu sa članom 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/00 i 32/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u funkciji Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, donosi


ODLUKU
O POPISU SREDSTAVA, OBAVEZA I POTRAŽIVANJA, ZALIHA I SITNOG INVENTARA U FEDERALNOM ZAVODU ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

U cilju usklađivanja sredstava , obaveza i potraživanja sa stvarnim stanjem u knjigovodstvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ( u daljem tekstu: Zavod), sa stanjem 31.12.2002. godine, određuje se popis (inventarisanje) sredstava, obaveza i potraživanja u svim organizacionim dijelovima Zavoda.


II

Popis sredstava , obaveza i potraživanja , zaliha i sitnog inventara izvršit će komisije u Središnjoj administrativnoj službi penzijskog i invalidskog osiguranja u Mostaru, sa ispostavama, te uredima u Sarajevu kao i u organizacionim dijelovima Zavoda-kantonalnim administrativnim službama penzijskog i invalidskog osiguranja i to u: Bihaću, Goraždu, Mostaru, Sarajevu, Travniku, Tuzli i Zenici.
Direktor Zavoda i direktori kantonalnih administrativnih službi penzijskog i invalidskog osiguranja utvrdit će potreban broj komisija i njihov sastav (koji mora imati najmanje predsjednika , zamjenika predsjednika i dva člana) koje će imenovati posebnim rješenjem.


III

U cilju objedinjavanja izvještaja popisnih komisija iz organizacionih dijelova Zavoda, obrazuje se CENTRALNA KOMISIJA, u sastavu:
1. MIRZA HANUŠIĆ, predsjednik
2. MARIJA TOPIĆ, zamjenik
3. MUHIDIN SUBAŠIĆ, član
4. IGOR MILAS, član
5. MEDIHA KADIĆ, član.

IV

Zadatak komisije iz tačke II je da izvrše popis stalnih sredstava, sitnog inventara, zaliha materijala, blagajne, obaveza i potraživanja.
Izvještaje o izvršenom popisu iz stava 1. ove tačke, komisija iz tačka II dostavit će Centralnoj komisiji.

V

Za izvršenje popisa, usaglašavanja knjigovodstvenog i popisnog stanja i dostava izvještaja komisija iz tačke II, utvrđuju se sljedeći rokovi:
- 31.12.2002. godine – rok za završetak popisa,
- 20.1.2003. godine – usaglašavanje popisnog i knjigovodstvenog stanja,
- 30.1.2003. godine – dostava izvještaja Centralnoj komisiji.

VI

Centralna komisija je dužna do 20.2.2003. godine sačiniti elaborat o popisu i dostaviti ga Upravnom odboru Zavoda na usvajanje.

VII

Za pridržavanje rokova i sprovođenja pozitivnih propisa od strane komisije iz tačke II , odgovorni su rukovoditelji organizacionih jedinica koji su imenovali popisne komisije i odgovorne rukovodioce za sprovođenje popisa.

VIII

Za rad Centralne komisije i pridržavanje roka za izradu elaborata o popisu odgovoran je zamjenik direktora Zavoda i rukovoditelj finansijske službe u sjedištu Zavoda.

IX

Direktor Zavoda i rukovoditelj organizacionih jedinica donijet će rješenje o imenovanju komisija iz tačke II i utvrditi rokove i njihove zadatke i ista uručiti imenovanim članovima komisije.
Jedan primjerak rješenja o imenovanju komisije dostavit će se predsjedniku Centralne komisije najkasnije do 30.11.2002. godine.

X

Direktor Zavoda posebnim rješenjem imenovat će lice koje će biti zaduženo za davanje stručnih mišljenja i koordinaciju rada popisnih komisija.

XI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 613/02
28. novembra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.