Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA “OSNOVNO ZDRAVSTVO”

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 908.100,00 KM, za sufinanciranje Projekta “Osnovno zdravstvo”.

II

Sredstva iz toačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica “ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo zdravstva i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 612/02
15. studenoga 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.