Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA “OSNOVNO ZDRAVSTVO”

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 908.100,00 KM, za sufinansiranje Projekta “Osnovno zdravstvo”.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo zdravstva i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 612/02
15. novembra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.