Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA “OLAKŠANJE TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EVROPI” (TTFSE)

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 723.450,00 KM Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija, Direkciji za implementaciju projekta, za sufinansiranje Projekta “Olakšanje trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi” (TTFSE).


II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Poslodavac na ugovorima u okviru Projekta “Olakšanje trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi” (TTFSE) će biti Carinska uprava Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje ovlaštenje direktoru Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje ugovora iz stava 1. ove tačke.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , svako u okviru svoje nadležnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 611/02
15. novembra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.