Na temelju članka 30. Zakona o proračunima bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

I

Federalnom ministarstvu pravde odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde se vrši na slijedeći način:

1. Kazneno-popravnim zatvorima sa pozicije 8216 umanjiti sredstva u iznosu od
100.000,00 KM
2. Federalnom ministarstvu pravde uvećati poziciju 6139-Ugovorene usluge za
100.000,00 KM.

III

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministartvo pravde i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 609/02
15. studenoga 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.