Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM IZMEĐU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA DONACIJE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA SANACIJE ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE U PODRUČJU TRAVNIKA

I

Daje se saglasnost na sporazum između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Španije o korištenju sredstava donacije u iznosu od 160.000 EUR za finansiranje projekta “Sanacija elektrodistributivne mreže u području Travnika”.

II

Ovlašćuje se federalni ministar energije, rudarstva i industrije da u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpiše Sporazum između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Španije o korištenju sredstava za finansiranje projekta iz tačke 1. ove odluke.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 606/02
28. novembra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.