Na temelju članka 43a. stavak 2. Uredbe o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova (“Službene novine Federacije BiH”, br. 31/98 i 49/02), na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI FEDERALNOJ DIREKCIJI ROBNIH REZERVI ZA PROVEDBU POSTUPKA IZRAVNE POGODBE ZA NABAVU RIŽE ZA FEDERALNE ROBNE REZERVE

I

Daje se suglasnost Federalnoj direkciji robnih rezervi za provedbu postupka izravne pogodbe za nabavu jestive oljuštene glazirane riže I klase za federalne robne rezerve.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 603/02
28. studenoga 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.