Na osnovu člana 43a. stav 2. Uredbe o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova (“Službene novine Federacije BiH”, br. 31/98 i 49/02), na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI FEDERALNOJ DIREKCIJI ROBNIH REZERVI ZA PROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE ZA NABAVKU RIŽE ZA FEDERALNE ROBNE REZERVE

I

Daje se saglasnost Federalnoj direkciji robnih rezervi za provođenje postupka neposredne pogodbe za nabavku jestive oljuštene glazirane riže I klase za federalne robne rezerve.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 603/02
28. novembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.