Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNU UPRAVU CIVILNE ZAŠTITE

I

Odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija Federalne uprave za civilnu zaštitu, predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu civilne zaštite vršimo na način tako što umanjujemo poziciju “Transfer za posebne namjene – elementarne nepogode” Federalne uprave za civilnu zaštitu u iznosu od 437.850,00 KM , a povećavamo pozicije:

- “Tekuća pričuva Vlade Federacije” za iznos od 237.850,00 KM,
- “Ugovorene usluge” Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okolice - Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša za iznos od 200.000,00 KM.

III

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalna uprava za civilnu zaštitu, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okolice - Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša i Federalno ministartvo financija – Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 586/02
28. studenoga 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.