Na osnovu člana 59. st. 1. i 3. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga – prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O PRIVREMENOM UKIDANJU STOPE POREZA NA PROMET NA PROIZVODE KOJI ĆE SE STAVLJATI U PROMET U CILJU RADNOG PREUSMJERAVANJA DEMOBILISANIH VOJNIKA

I

Ukidaju se privremeno stope poreza na promet proizvoda na opremu i sve vrste stoke čiju nabavku vrši PIU - Radno preusmjeravanje demobilisanih vojnika radi doniranja demobilisanim vojnicima u cilju radnog preusmjeravanja.

II

PIU - Radno preusmjeravanje demobilisanih vojnika dužan je pri nabavci ovih proizvoda ispoštovati sve propisane uvjete iz člana 8. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (narudžebnica, izjava, faktura i bezgotovinsko plaćanje), s tim da se pri davanju izjave pozove na odredbe ove odluke kao osnov za porezno oslobađanje.

III


PIU - Radno preusmjeravanje demobilisanih vojnika dužan je voditi evidenciju o vrstama, količinama i cijenama nabavljenih proizvoda iz tačke 1. ove odluke, te nakon isteka važenja ove odluke istu dostaviti Federalnom ministarstvu finansija/financija .

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se najduže tri mjeseca od dana njenog stupanja na snagu.

V broj 585/02
15. novembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.