Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), te točke VI Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 16/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UTROŠKU SREDSTAVA “TRANSFERA ZA ŠPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU”

I

Općini Stari grad Mostar dodjeljuju se sredstva u iznosu od 150.000,00 KM u svrhu sufinanciranja izgradnje i opremanja športske dvorane za potrebe nastave učenika i studenata i aktivnosti športskih organizacija Mostara.

II

Sredstva iz točke I ove odluke izdvojit će se iz sredstava utvrđenih u razdjelu 21. pozicija “Transfer za šport od značaja za Federaciju ” u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), planiranih Programom utroška sredstava “Transfera za šport od značaja za Federaciju” pod točkom 19. kao “Projektiranje , izgradnja i opremanje športskih objekata”.

III

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija/finansija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa/sporta.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 583/02
3. listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.