Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), te tačke VI Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 16/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UTROŠKU SREDSTAVA “TRANSFERA ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU”

I

Općini Stari grad Mostar dodjeljuju se sredstva u iznosu od 150.000,00 KM u svrhu sufinansiranja izgradnje i opremanja sportske dvorane za potrebe nastave učenika i studenata i aktivnosti sportskih organizacija Mostara.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke izdvojit će se iz sredstava utvrđenih u razdjelu 21. pozicija “Transfer za sport od značaja za Federaciju ” u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), planiranih Programom utroška sredstava “Transfera za sport od značaja za Federaciju” pod tačkom 19. kao “Projektiranje , izgradnja i opremanje sportskih objekata”.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija/financija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta/športa.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 583/02
3. oktobra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.