Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA V MEĐUNARODNI SIMPOZIJ RAČUNOVOĐA I REVIZORA I RADA UDRUŽENJA-UDRUGE RAČUNOVOĐA I REVIZORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 10.000 KM Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za V Međunarodni Simpozij računovođa i Revizora i rada Udruženja-Udruge računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine.
.
II

Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije “Tekuća rezerva zamjenika premijera” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 580/02
29. oktobra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.